Predstavitev

ZGODOVINA IN PREDSTAVITEV DELA SINDIKATA

Prvi začetki podjetništva v Štorah so nastali z odpiranjem rudnikov v neposredni bližini,  ki je že v tedanjih  časih  prav  posebno  trkalo  na vrata in  ponujalo podjetnikom dobiček, prebivalcem in delavcem pa kruh in zaslužek. Postalo  je privlačno  v času,  ko  je  tedaj   hitro razvijajoča industrija potrebovala kurivo. Ob rudniku  so nastale prve kovačije. Razvijati se je pričel poklic kovača in pomočnikov. Pravi razcvet se je pričel z izgradnjo južne železnice skozi Štore leta 1845. Kar nekaj lastnikov rudnikov se je menjalo dokler ni kupil zemljišče in rudnik  Frederik Bruno Andrieu. V kotlini sedanjih Štor je leta 1850 pričel z izgradnjo pudlarne in valjarne. Potrebe po železu so se večale , zato so poleg teh osnovnih obratov zrastli še pomožni obrati orodjarna, šamotarna.. V okolici pa so zrastle večje stanovanjske hiše, zdravstveni dom in drugi spremljajoči objekti. Železarstvo v Štorah je v svoje razvoju doživljalo vzpone in padce. Najtežja za delavce so bila verjetno leta 1990 do 1995.  V tem obdobju se je Slovenija osamosvojila. Izgubili smo velik del jugoslovanskega trga. Hkrati se je zamenjal družbeno- politični sistem. Uvajanje tržnega sistema je zahteval  številne ukrepe na vseh področjih. Zaposlenost je padla od tedanji 3500 delavcev na 1200 delavcev. Velika mogočna Železarna je razpadla. Nastalo je več manjših podjetij. Zasluge za obstoj lokacije so verjetno večplastne. Potrebna so bila številna odrekanja vseh zaposlenih, mnogo napora in znanja novega vodstva podjetij pa tudi dobro organiziranega sindikata, ki je motiviral zaposlene,  pozitivno deloval in vplival v smeri reševanja  proizvodnje ter ohranjanja delovnih mest. Zato se delavci in sindikalisti, ki smo tvorno sodelovali v teh naporih  ne strinjamo z pavšalnimi ocenami, ki zasluge za uspešno sanacijo  lepijo le posameznikom.

V različnih obdobjih razvoja železarstva je tudi bila različna organiziranost in
oblika delovanja  sindakata. Obstajajo zapiski in dokumenti , ki govorijo o medsebojni pomoči delavcev, ustanavljanjem različnih skladov in pd.  Statut
bratovske skladnice rudniške družbe “Rudnik in plavež Štore” iz leta 1895 je zelo natančno opredeljeval pravice in dolžnosti delavcev. Vseboval je tudi že prvo tarifno prilogo.
Zato tudi zaradi dobre urejenosti odnosov do delavcev,  zaščite delavcev na vseh področjih zapiski ne omenjajo večjih zastojev, stavk oziroma konfliktov med lastniki in delavci.

Danes na lokaciji Štore deluje 14 sindikalnih podružnic v katerih je včlanjeno 630 članov sindikata SKEI. Število  je v zadnjih letih v porastu. Sindikalne podružnice so povezane v Konferenco sind. podružnic. Na tak način organiziranja dosežemo učinkovito, strokovno, hitro, ekonomično servisiranje naših članov. To delovanje vsako leto posodabljamo. Za vzor nam služi organiziranost Evropskih sindikatov, avstrijskih in predvsem nemški IGM. Tudi pri nas so včlanjeni delavci iz različnih panog; trgovci, varnostniki, delavci komunale in energetike, kuharji,  gostinci in drugi. Naši funkcionarji vse naloge opravljajo neprofesionalno. Poleg osnovnih zadolžitev in nalog rednega dežurstva sindikalne pisarne za svoje člane opravljamo še številne druge aktivnosti: podeljevanje kreditov vzajemnih pomoči, administrativne postopke pridobitve kredita Delavske hranilnice, nudenje pravnih nasvetov, blagajniška in finančna opravila za sindikalne podružnice, organiziranje dogovorjenih uslug ob smrti naših delavcev in upokojencev(govor, cvetlični aražma, pevci, godba na pihala, osmrtnica, zastava), organizacija športno-družabnih srečanj naših delavcev, srečanja z drugimi sindikati v regiji in širše, nabava kopalnih kart pod ugodnimi pogoji, nabava drugih artiklov pod ugodnimi pogoji, organizacija usposabljanja naših članov-izobraževanja.

Z izvoljenimi predstavniki in delegati smo povezani v OO Skei Celje in RO Skei Slovenije.  Naši predstavniki aktivno sodelujejo na vseh organih in komisijah, se tvorno vključujejo v oblikovanje sindikalne politike in reševanja problematike.